Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van horecavastgoed.nl. Als je gebruik maakt van de website of diensten van Horecavastgoed.nl, zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. In de Gebruiksvoorwaarden staan je rechten en plichten als je gebruik maakt van Horecavastgoed.nl. het is daarom belangrijk deze goed te lezen als je de website gebruikt.

Wie is Horecavastgoed.nl?

Horecavastgoed.nl is een initiatief van Uitgeverij PS: bv, het horecakennisplatform. Het platform is cross mediaal en bestaat uit vakbladen, websites, nieuwsbrieven (voor b&b’s, cafés, hotels, lunchroom/dagzaken en restaurants), de Horeca Management Academy en events. Het doel van Horecavastgoed.nl is vraag en aanbod in horecavastgoed samen te brengen. Horecavastgoed.nl is voor bestaande en nieuw te ontwikkelen horecazaken en vastgoed. Het kantoor van Uitgeverij PS: bv is gevestigd in Bilthoven, Leijenseweg 111F en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer30151103

Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, en Cookiebeleid zijn van toepassing op het gebruik van Horecavastgoed.nl. Kun je je niet vinden in deze voorwaarden maak dan geen gebruik van Horecavastgoed.nl.

Horecavastgoed.nl heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. Aanpassingen gaan per direct in werking of op de aangegeven datum. Gebruikers van Horecavastgoed.nl worden hierover geïnformeerd door de mededeling op de site of per e-mail aan alle accounthouders van Horecavastgoed.nl. Blijf je na aanpassing gebruikmaken van Horecavastgoed.nl dan betekent dit dat je de aanpassingen accepteert. Het is daarom belangrijk om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten, aanbiedingen en diensten van Horecavastgoed.nl tenzij anders aangegeven. Alleen door een schriftelijke overeenkomst kan worden afgeweken van deze Gebruiksvoorwaarden.

Je rechten en plichten

Als gebruiker van Horecavastgoed.nl wordt verwacht dat je je verantwoordelijk gedraagt en zorgvuldig te werk gaat. Het is niet toegestaan de website in te zetten voor illegale handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en openbare orde.

Wat niet is toegestaan is:

  • inbreuk plegen op intellectuele eigendomsrechten, copyrights, auteursrecht en/of fotorechten van Horecavastgoed.nl en/of derden.
  • Het openbaren van misleidende of onrechtmatige mededelingen.
  • Het openbaren van illegaal materiaal.
  • Inbreuk plegen op of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is je slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.

Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horecavastgoed.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of anderszins te gebruiken en/of te exploiteren.

Ingeval je je niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Horecavastgoed.nl zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op je te verhalen.

Materiaal

Alle foto’s, teksten, video’s, tekeningen, et cetera op horecavastgoed.nl kunnen worden geopenbaard voor publiciteitsdoeleinden van Horecavastgoed.nl. Door het plaatsen ervan geef je hiervoor toestemming. De foto’s, teksten, video’s, tekeningen, et cetera kunnen worden geopenbaard via onder andere vakbladen of andere sites dan Horecavastgoed.nl. Deze openbaring is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van de diensten van Horecavastgoed.nl.

Indien foto’s, teksten, video’s, tekeningen, et cetera onrechtmatig worden gebruikt of wanneer het gebruik ervan ter discussie staat of anderszins regels overtreedt, dan behouden wij ons het recht voor deze te verwijderen.

Wanneer je foto’s plaatst op Horecavastgoed.nl dan dienen deze in alle opzichten rechtenvrij te zijn. Met het plaatsen van de foto’s vrijwaar je Horecavastgoed.nl. Onrechtmatig gebruik van beeldmateriaal wordt verhaald.

Hoe gaat Horecavastgoed.nl met je persoonlijke gegevens om?

Horecavastgoed.nl verzamelt gegevens van de website. In het privacystatement staat waarvoor die worden gebruikt. Horecavastgoed.nl gebruikt ook cookies. Informatie over het cookiegebruik staat in het cookiebeleid. Het privacybeleid en cookiebeleid hebben betrekking op Horecavastgoed.nl en niet op sites waar links naar Horecavastgoed.nl worden getoond.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Horecavastgoed.nl is niet verantwoordelijk voor onverhoopte fouten of onjuistheden, noch voor onvolledigheid van de informatie. Horecavastgoed.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen of schade uit het gebruik van de diensten van Horecavatgoed.nl. Misbruik van copyrights, fotorechten, auteursrechten of anderszins worden onmiddellijk verhaald op de gebruiker.

Voor schade die voortvloeit uit het gebruik van of samenhangt met het gebruik van de diensten van Horecavastgoed.nl is Horecavastgoed.nl niet aansprakelijk. Horecavastgoed.nl is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via Horecavastgoed.nl worden aangeboden.

Horecavastgoed.nl is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Horecavastgoed.nl kan niet garanderen dat de informatie en het materiaal op Horecavastgoed.nl volledig en/of accuraat is. Horecavastgoed.nl garandeert niet dat de aangeboden informatie op Horecavastgoed.nl foutloos of zonder gebreken is of dat dergelijke fouten en/of gebreken worden hersteld.

Bestaat het vermoeden dat de aangeboden informatie onjuist is, dan adviseren wij contact op te nemen met diegene die de informatie aanbiedt op Horecavasgtgoed.nl. Horecavastgoed.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de informatie waarvan de site de bron is.

Je vrijwaart Horecavastgoed.nl tegen aansprakelijkheid van derden voor schade die zij (menen te) hebben geleden doordat:

a. Zij informatie hebben gebruikt van Horecavastgoed.nl die door jou, in opdracht van jou of door handelende (rechts)personen is geplaatst;

b. Ze voortvloeien uit jouw gebruik van Horecavastgoed.nl.

Nederlands recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Informatie?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Horecavastgoed.nl
Leijenseweg 111F
3721 BC Bilthoven
info@horecavastgoed.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 19 oktober 2020.

Neem contact met ons op.